Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/6E

18.10.2022r.

OPŁATA SKARBOWA - WNIOSKI W SPRAWIE ZWROTU OPŁATY SKARBOWEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek/ podanie w sprawie zwrotu opłaty skarbowej   lub
  2. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 24, tel. 91-416-20-11 wew. 324
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.