Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP IV/1B

18.01.2012r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Wniosek powyższy należy złożyć w terminach: od 1 lutego do ostatniego lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
  3. Załączniki:
    • Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pracownika organu podatkowego za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
    • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Wypłaty zwrotu następować będą w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 7, tel. 91-416-20-11 wew. 307
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.