Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/7A

22.05.2020r.

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (INTERPRETACJA INDYWIDUALNA)

Podstawa prawna: art. 14b, 14f i 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

I. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

II. Opłata:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO S.A. 61124038551111001012416308.

III. Termin załatwienia sprawy:
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 10 lub 19.
Tel 91 416 20 11 wew. 210 lub 219

V. Tryb odwoławczy
Od wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji.