Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/7B

11.07.2022r.

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (INTERPRETACJA INDYWIDUALNA)

Podstawa prawna: art. 14b, 14 g, 14f i 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 lub 3a lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia.

II. Opłata: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłatę należy uiścić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za pomocą karty płatniczej lub na rachunek bankowy Gminy Gryfino: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.

III. Termin załatwienia sprawy: Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 10 lub 19. Tel 91 416 20 11 wew. 210 lub 219

V. Tryb odwoławczy: Od wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji.