Poświadczenie własnoręcznego podpisu

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. II/1L

08.02.2023 r.

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNEGO PODPISU

Podstawa prawna:

 1. art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097)
  - poświadczanie własnoręcznych podpisów składanych na dokumentach przez osoby realizujące prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. art. 122 i 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.)
  - nieodpłatne poświadczanie własnoręczności lub autentyczności podpisów
  na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
  - nieodpłatnego potwierdzania własnoręczności podpisu osoby pobierającej emeryturę/rentę lub osoby przez nią upoważnionej, sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem/rencistą - która, na żądanie organu rentowego zobowiązana jest do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą,

 3. § 16 ust. 3, § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 2107 z późn. zm.)
  - poświadczanie własnoręczności podpisów świadków na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych (w przypadku doręczania pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym),
  - poświadczanie własnoręczności podpisów świadków na zeznaniach świadków w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych (w przypadku doręczania pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym),

 4. art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn. zm.)
  - poświadczanie własnoręczności podpisu na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać lecz mogącej czytać,

 5. art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 282)
  - poświadczenie własnoręczności podpisu na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o poświadczenie własnoręcznego podpisu  lub
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku, gdy jest wymagana;
 3. Dokument tożsamości osoby składającej podpis (do wglądu).

II. OPŁATY:

Za poświadczenie własnoręczności podpisu pobiera się opłatę skarbową w wysokości 9 zł od każdego podpisu – zgodnie z pkt 7 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Opłaty nie pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawach, które nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ww. ustawy jak również w przypadku gdy przepis prawa tak stanowi (w przypadku poświadczania własnoręczności podpisu na podstawie przepisów prawa wskazanych wyżej w pkt. 2).
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjny (symbol - SEO), pokój nr 2, tel. 91 416 20 11 wew. 202.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.