Informacja nt. świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BZK  I/1G

20.02.2020r.

Informacja nt. świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 Podstawa prawna:
  • art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy – (Dz. U. z 2018 r., poz.881).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Pisemny wniosek   lub .
  2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych.
  3. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto za ostatni miesiąc poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r., poz.881),
  4. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych - (wydaje naczelnik urzędu skarbowego),
  5. Zaświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej - (wydaje burmistrz).

II. OPŁATY:
Bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35. Kodeksu postępowania administracyjnego

  • bez zbędnej zwłoki
  • dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca,
  • dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (symbol - BZK), pokój nr 003, tel. i fax 91-416-28-97,

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.