Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/6E

20.02.2024r.

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  DLA  PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Podstawa prawna: art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - wzór wniosku  lub

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;

  • 17 zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
lub
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
lub
w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Wyłączenia z opłaty skarbowej lub zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 2-4 oraz art. 7).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (zgodnie z art. 35 § 5 kpa - do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Referat Ochrony Środowiska) – tel.: 91 416 20 11, 91 416 22 10 wew. 112, 113 ; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.
Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.