Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/5F

20.02.2024r.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  "Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie" - wzór wniosku  lub

II. OPŁATY:

 1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
 3. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
  1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. 
   Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z pkt. „a” przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
  2. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
  3. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
   • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
   • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
  4. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
   • (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
   • (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
   • (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
   • (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
  5. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. 
  6. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
  7. Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
   lub
   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
   lub
   w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnianie informację o środowisku i jego ochronie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, władze publiczne powiadamiają pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. powiadomienia, podmiot żądający informacji nie poinformuje o wyborze sposobu lub formy udostępnienia spośród wskazanych w powiadomieniu, władze publiczne wydają decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Referat Ochrony Środowiska) – tel.: 91 416 20 11, 91 416 22 10 wew. 512,113 ; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:

 1. Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
  • informację niewymagającą wyszukiwania,
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.
 2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 3. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:
  1. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
  2. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
  3. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170);
  4. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
  5. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
  6. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
  7. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
  8. obronność i bezpieczeństwo państwa;
  9. bezpieczeństwo publiczne;
  10. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.
 4. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
  1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
  2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
  3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
  4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.