Wydanie nowego aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/7F

27.07.2022r.

WYDANIE NOWEGO AKTU NADANIA STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego   lub
  2. Załączniki:
    • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
    • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Edukacji (symbol - BWS.RE), ul. Parkowa 3 pokój 212, tel. 91-416-20-11 wew. 462;  e-mail: edukacja@gryfino.pl .

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji w sprawie wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Na wniosek nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gryfino, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji bez zmiany poziomu wykształcenia nie stanowi podstawy do wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.