Wydanie nowego aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/7C

10.01.2018r.

WYDANIE NOWEGO AKTU NADANIA STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego    lub
  2. Załączniki:
    • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia;
    • dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia - poświadczone kopie.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Edukacji (symbol - BWS.RE), ul. Parkowa 3 pokój 212,
tel. 91-416-20-11 wew. 462;  e-mail: edukacja@gryfino.pl .

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji w sprawie wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Na wniosek nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gryfino, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji bez zmiany poziomu wykształcenia nie stanowi podstawy do wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.