Podatek od nieruchomości - zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo powstałego budynku mieszkalnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/5

12.05.2016r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWO POWSTAŁEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego 2012 roku, poz. 43), ze zmianami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego 2013 roku, poz. 1303 oraz w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego 2015 roku, poz. 2250

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o zastosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynku mieszkalnego   lub

  2. Termin składania:
    W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

II. OPŁATY: Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 10, tel. 91-416-20-11, wew. 210, 310
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.