Audyt Wewnętrzny

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, które nie są zobowiązane do samodzielnego przeprowadzania audytu wewnętrznego, przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego, na podstawie odrębnych przepisów.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną. Głównym celem jest przysporzenie wartości oraz usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Audyt wewnętrzny stanowi systematyczną i dokonywaną w uporządkowany sposób ocenę procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, przyczyniając się do poprawy działania. Wspomaga organizację w osiąganiu celów m.in. poprzez doradztwo oraz zapewnianie o skuteczności ww. procesów.

Na podstawie Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego